תקנון אתר
מטרת האתר – מטרת האתר להצגה בלבד, של כלים פיננסים ודרכי השקעה לצרכי לימוד והתמצאות בשוק ההון. אין לראות בתוכן האתר יעוץ או המלצה או שידול לקניה, מכירה או כל פעולה אחרת הקשורה בני"ע או כלים פיננסיים אחרים. על מנת להבין ולדעת באופן יסודי ומעמיק את דרכי ההשקעה, הסיכונים הכרוכים, וכל עניין הקשור בהשקעה בניירות ערך ו/או בכלים פיננסים אחרים, יש ללמוד את הנושא באמצעות גורמים המוסמכים להוראת נושאים אלו. האתר אינו מהווה גורם מוסמך להוראת נושאים אלו. הכותבים, העורכים ובעלי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק או הפסד כספי שיגרם כתוצאה משימוש בתוכן האתר ו/או מפעולות שבוצעו על ידי הקוראים בו. כל המידע המופיע באתר הינו למטרות הרחבת הדעת בלבד.

מסחר בחוזים עתידים, מניות ואפציות – מסחר בחוזים עתידיים, אופציות ומניות הינו תחום עתיר סיכונים ועלות לגרום להפסדים גדולים. השימוש בפקודות או בגרפים אינו מבטיח הגבלת הפסד כלשהו. על הקורא באתר להיות ער ומודע לסיכונים אם רצונו לעשות שימוש במידע לצרכי מסחר בחוזים, אופציות ובמניות. אין בנאמר ו/או הנכתב באתר בכל צורה שהיא לשדל ו/או להנחות את הקורא לפעול בדרך פעולה מסויימת שיכולה או עלולה להשיג רווחים ו/או לצבור הפסדים בדומה למה שנכתב או מוצג באתר. תוצאות העבר הנכתבות באתר אינן ערובה לתוצאות כלשהן בעתיד. במידה ולקרוא יש רצון לרכוש ניירות ערך כאלה ואחרים או לבצע פעולה פיננסית מכל דרך שהיא בניירות ערך, רצוי שיתייעץ עם יועץ השקעות מוסמך ומורשה על פי חוק בנוגע לביצוע העסקה בכלל ובנוגע למידת הסיכון שבביצוע כל עסקה ועסקה. המסחר בחוזים עתידיים, אופציות ומניות הינו מסוכן וטומן בחובו אפשרות להפסדים גבוהים מאד. למען הסר ספק, אין התוכן מהווה ייעוץ להשקעה והוא אינו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של משתמש ומתן ייעוץ על ידי יועץ השקעות מוסמך המתחשב בצרכיו המיוחדים של המשתמש. כל משתמש הפועל על פי התוכן אחראי בלעדית לתוצאות פעולותיו. בכל סתירה או אי התאמה בין המידע ו/או תוכן ו/או לשירות לבין מידע ו/או תוכן כפי שמופיע בפרסומים רשמיים או מקוריים בכתב, רק המידע ו/או התוכן המופיע בפרסומים הרשמיים או המקוריים כאמור, יחשב כנכון.

בעלי האתר – בעלי האתר אינם יועצי השקעות כמוגדר בחוק "חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, התשנ"ה 1995", ואין לראות בתוכן כלשהו באתר משום יעוץ או שידול לביצוע עסקה כלשהי באשר היא. אין התוכן מהווה תחליף ליעוץ אישי. בעלי האתר יכולים להיות מושקעים בחוזים, אופציות ומניות המופיעות בסקירות באתר.
"האתר" אינו אחראי להתאמת התוכן לצורכי המשתמש, ו אף לא ישא באחריות לשינויים שנעשו בתוכן ע"י המשתמש ו/או ע"י צד ג` כלשהו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל "האתר" אינו אחראי לתכנים, לנתונים, לתמונות או ליישומי התוכנה המופיעים באתרי אינטרנט אחרים המקושרים בלינקים ל"אתר".

אחריות משפטית – בעלי האתר והכותבים באתר, אינם אחראים על כל נזק שיגרם משימוש כלשהו בתוכן המופיע באתר. כל שימוש בתוכן מהווה הסכמה לויתור על כל טענה כלפי האתר, בעליו והכותבים בו והאחריות חלה על הקורא/משתמש בלבד.

שימוש באתר – המשתמשים באתר ובתוכן האתר מתחייבים שלא לעשות שימוש בתוכן באתר למטרות שאינן חוקיות, מטרידות, משפילות, מפרות פרטיות, מהוות הוצאת דיבה, משמיצות, מביכות, גסות, ו/או מאיימות. כל שימוש מעבר לשימוש אישי מחייב אישור מפורש ובכתב על ידי בעלי האתר.

"האתר" יהיה רשאי לשנות את התנאים הכלליים והכלכליים לשימוש בשירות זה, כולם או חלקם. השינויים יוכלו לחול, הן על לקוחות שכבר מקבלים את השרות והן לגבי לקוחות חדשים. "האתר" יתן הודעה על כוונתה לבצע שינוי כאמור בהקדם האפשרי, לפני ביצוע השינוי בפועל.

"אבטחת מידע" פרפקט טיימינג עושה שימוש באמצעי אבטחה התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט. למרות האמור קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים שבאתר, למידע או לתוכן המוצג בו. פרפקט טיימינג לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם למשתמש בעקבות חדירה כאמור, לרבות שינוי במידע שמסר המשתמש, העברת מידע אודותיו או מידע שנמסר על ידי משתמש לצד ג` כלשהו כתוצאה מחדירה כזו.

"שירותים" המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלמרות ש-פרפקט טיימינג פועל, במידת האפשר, להבטחת מתן שירותים באופן שוטף ותקין ולנכונות ולדיוק התוכן, יתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק בתוכן ו/או בדרך העברתו למשתמש וכי באחריותו של המשתמש לבצע בדיקה עצמאית נוספת, לרבות באמצעות אנשי מקצוע, קודם לשימוש במידע ובתוכן על ידי המשתמש.

מידע – כל מידע ומכל סוג שהוא, אשר יועבר לאתר, לבעליו או מפעיליו, לרבות נתונים, שאלות, הצעות והערות לא יחולו עליו זכויות קינייניות כלשהן, לרבות זכויות יוצרים, זכויות קנין רוחני מכל סוג שהוא, כמו כן לא תחול עליו חובת החסיון, סודיות ועצם ההתיחסות באתר מהווה הסכמה מלאה לכך שכל תוכן שנכנס לאתר ע"י הקוראים יכול להיות מופץ לאחרים ו/או לעשות בו שימוש לפי שיקול דעת מנהלי האתר, בעליו או גולשים אחרים.
פרפקט טיימינג (לרבות עובדיו, שלוחיו, סוכניו, מורשיו וכל הבא מטעמם) אינם אחראים לזמינות ו/או לנכונות המידע, לתוכן, לצורה ולדיוק הנתונים לליקוי בדרך העברתו או בתכנו של המידע, לאי התאמת הנתונים שיתקבלו במחשב/י פרפקט טיימינג, לנתונים המתקבלים אצל המשתמש, לאבדן, הפסד או נזק ישיר עקיף תוצאתי או אחר שנגרמו למשתמש ו/או לצד ג` כלשהו, לרבות נזקים ו/או הפסדים בין ישירים ובין עקיפים שנגרמו כתוצאה מכל האמור לעיל, גם אם האחריות בגינם מוטלת מכח כל דין, לרבות דיני חוזים, דיני נזיקין (לרבות עוולת רשלנות) ודיני המכר.

תוכן האתר – תוכן האתר יכול להיות לא עדכני, או מפנה למקורות לא עדכניים, בלתי מהימניים ולא מדוייקים. חובת המשתמש/קורא באתר לוודא את עדכניות ומהימניות התוכן והתאמתו לצרכיו מול מקורות אחרים. בעלי האתר והכותבים לא ישאו בכל אחריות לכל טענה ותביעה על עלות, הפסד או נזק מכל סוג שהוא של פי טענת המשתמש נגרמו לו עקב שימוש במידע שהוצג באתר או שהאתר היפנה אותו אליו. מובהר כי התכנים המוצגים באתרwww.ptiming.co.il /או שהועברו למנוי מטעם האתר או מטעם פרפקט טיימינג, אינם מתיימרים להוות ניתוח שלם ומלא או מפורט של כל הנושאים באותו תחום, אלא מדובר במידע כללי המבוסס על נתונים סטטיסטיים ש-פרפקט טיימינג ליקט תוך מעקב אחר רמות השערים המתפרסמים והנגישים לכלל הציבור, ומבלי לבצע בדיקת נכונות הנתונים.
פרפקט טיימינג אינו אחראי להתאמת התוכן לצורכי המשתמש, והוא אף לא ישא באחריות לשינויים שנעשו בתוכן ע"י המשתמש ו/או ע"י צד ג` כלשהו.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל פרפקט טיימינג אינו אחראי לתכנים, לנתונים לתמונות או ליישומי התוכנה המופיעים באתרי אינטרנט אחרים המקושרים בלינקים למידע ו/או לתוכן.
בכל סתירה או אי התאמה בין המידע ו/או תוכן ו/או לשירות לבין מידע ו/או תוכן כפי שמופיע בפרסומים רשמיים או מקוריים בכתב, רק המידע ו/או התוכן המופיע בפרסומים הרשמיים או המקוריים כאמור, יחשב כנכון.

"אחריות המשתמש" המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה בשירות. אין בכל האמור בחוזה זה משום הצהרה של פרפקט טיימינג כי השירות המוצע על ידו, עונה לצרכיו של המשתמש או כי השירות או התוכן והמידע מתאימים למטרה כלשהי ממטרות המשתמש. השירות שמעניק פרפקט טיימינג מסופק למשתמש "AS IS" ו-פרפקט טיימינג אינו אחראי כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש בשירות מסיבה כלשהי.

שימוש בתוכן – אין להעתיק, לצטט, להשתמש בתוכן האתר ללא אישור מפורש מבעלי התאר.
יתכן שלבעלי האתר והכותבים בו יהיה עניין או אחזקות בחוזים עתידיים, אופציות או מניות ושאר כלים פיננסים אשר יוצגו באתר.
חל איסור מוחלט לעשות שימוש באתר לצרכי פרסום או קידום מכירות, לרבות פרסום אתר, מוצר, שירות אחר, או כל אינפורמציה ומידע, בין אם בתמורה ובין אם לא בתמורה בין אם למטרות רווח ובין אם שלא למטרות רווח.
הנך מצהיר בזה כי לא תבצע כל פנייה וכי לא תשלח כל הודעה למשתמשים אחרים של החברה בכל דרך שהיא, אשר יהוו שימוש באתר באופן אשר נאסר בסעיף שימוש בתוכן לעיל.
  • הנך מתחייב בזה שלא לעשות כל שימוש בפורום האתר ו/או בכל דרך אחרת אשר יהוו שימוש באתר באופן אשר נאסר בסעיף שימוש בתוכן לעיל.
  • הנך מתחייב כי במידה ותעשה שימוש באתר באופן המפורט בסעיף 1 תשלם לאתר תשלום קנס מוסכם בשיעור של $100 ארה”ב בגין כל משתמש לו תישלח הודעה כאמור.
  • הנך מתחייב כי במידה ותעשה שימוש באתר באופן המפורט בסעיף 2 תשלם לאתר תשלום קנס מוסכם בשיעור של $50 ארה”ב בגין כל משתמש אשר יחשף לפרטי המשתמש שלך ו/או לתמונתך.
  • הנך מתחייב כי במידה ותעשה שימוש באתר באופן המנוגד לסעיף 1 ואשר לא יעלה כדי המפורט בס”ק 2 או בס”ק 3, תשלם לאתר תשלום קנס מוסכם בשיעור של 500% (פי חמישה) מהשיעור המקובל בשוק עבור שימוש כאמור.
  • הנך מצהיר כי ידוע לך וכי הנך מסכים כי הסכומים הנקובים בס”ק4 עד 6 הינם קנסות / פיצויים מוסכמים וכי אין בהם בכדי למנוע מהחברה לתבוע בנוסף את הנזקים אשר יגרמו לו בפועל במידה ותנקוט פעולות המנוגדות לסעיף זה.
  • הנך מצהיר ומתחייב כי אפילו אם תבצע את השימוש באופן המפורט בסעיף 1 עבור גורם אחר, הרי שפעולתך זו תחייב אותך ואת אותו גורם ביחד ולחוד וכי אתה תהיה מחויב בעצמך, באופן אישי לתשלום הקנסות הנזקים והפיצויים המוסכמים המפורטים בס”ק 3-6 לעיל.
"קניין רוחני" כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו הינן של החברה, או של צד שלישי, שהרשה לחברה להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות ולעבד, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהחברה, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה, במידה ותינתן.

"שיפוי" הנך מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר וכתוצאה מקישורים שביצעת לאתר.
שינויים באתר והפסקת השירות
החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו”ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

לצורך מעקב אחר הפעילות של המשתמש באתר האתר בכפוף להוראות הסכם זה ובכפוף לכל דין.
הקפאת המנויי יכולה להתבצע רק לתקופות של חודשים שלמים, המקבילים לתקופת המנויי ולא לתקופות קצרות יותר.

מוסכם בזה כי הדין החל על ההתקשרות בין "האתר" למשתמש הוא הדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הנוגע להתקשרות בין חברת האתר למשתמש וכל הנובע ממנה, תהא לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

השרות בתשלום:
שינויים באתר והפסקת השירות
החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו”ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

לצורך מעקב אחר הפעילות של המשתמש באתר האתר בכפוף להוראות הסכם זה ובכפוף לכל דין.
הקפאת המנויי יכולה להתבצע רק לתקופות של חודשים שלמים, המקבילים לתקופת המנויי ולא לתקופות קצרות יותר.

השרות בתשלום לאתר כולל:
 
מדדים
באתר יופיעו גרפים למחשבות ותפיסות על מדד 25 בטווחי זמן שונים (לא מחוייב כל יום אותו גרף, אלא בהתאם לרוח הדברים הרלוונטית באותו יום). 
בכל יום בסוף המסחר יתפרסם גרף אשר יצביע על סיום המגמה של היום הקודם ומגמה צפויה ליום למחרת.
בסוף כל שבוע, יתפרסם גרף שבועי של סיום השבוע ויתכנות נקודות פתיחה לשבוע הבא לאחריו.
במהלך המסחר, יתכנו עדכונים שונים בהתאם להתפתחות השוק, אך אין התחייבות לכמות העדכונים.

גרפים למניות:

ניתן יהיה לבקש ניתוח למניות שונות הן בארץ והן בחו"ל. התשובות ינתנו עד יומים לאחר הבקשה, כאשר אין מחוייבות לתת תשובות. יחד עם זאת, יעשה מאמץ לענות לכולם במידת האפשר.
צריך לקחת בחשבון, שלא לכל נייר ניתן לעשות ניתוח ו/או שיש משמעות לניתוח שלו. ההחלטה הסופית והבלתי ניתנת לעירעור הינה של אבי בלבד.
 
מעקב מניות:
כאמור, יפתח מעקב לתיק נבחר לעד 10 מניות בתיק נבחר.
תוכלו לעקוב אחר המניות שאבי נותן חושב שהן מעניינות בהתאם לרצועות. בסוף כל יום יהיה עדכון למצב המניות. במידה ויחול שינוי בהרכב התיק תצא הודעה על כך בדוא"ל.

מסחר זה, אינו לסוחרים תוך יומיים אלא לתקופות בינוניות וארוכות. יחד עם זאת, יתכן שמניה מסויימת שתגיע לרצועה העליונה מהר, תמכר בזמן קצר, ומניות אחרות יכולות גם להחזיק מעמד בתיק מספר חודשים/שנים במידה והן לא יגיעו לרצועות העליונות.
 
להרחבה בדבר כללי העבודה ניתן לקרוא תחת הסברים לתיק נבחר.  

האתר בתשלום
תמורת השימוש בשירות פרפקט טיימינג יהיו שלוש חבילות: חויב המשתמש בתשלום חודשי (להלן: "התשלום") אשר ייגבה באמצעות כרטיס אשראי אחת לחודש או לשלושה חודשים (להלן: "תקופה"). התשלום יתחדש באופן אוטומטי בתום התקופה. על מנת להפסיק את התשלום באחריות המנוי לשלוח פקס או דוא"ל: info@ptiming.co.il ולהודיע על הפסקת התשלום. 
 
החברה תוכל מעת לעת ללא הודעה מוקדמת לשנות את מחיר החבילות בהודעה רשמית בתפוצת הדיוור של החברה למנויים. מידע על עלות התשלום והחבילות תהיה באתר תחת תת הכותרת בתפריט הצידי "חבילות". 
 
יובהר כי השימוש בשירות יתאפשר אך ורק למשתמשים אשר חשבונם בגין השירות נפרע במועדו. זכות שימוש זו תופסק במקרה ולא תתאפשר יותר גבייה מסיבות שאינן קשורות ל-פרפקט טיימינג. המשתמש מתחייב כי לא יהיו לו כל טענות ו/או תביעות אל פרפקט טיימינג עם הפסקת זכות השימוש בשירות בנסיבות האמורות.

אזהרה לגבי מידע ו/או תוכן המתפרסם בסקירה טכנית של מניות ו/או מדדים
ידוע למשתמש כי הניתוחים ו/או הסקירות המופיעים באתר www.ptiming.co.il מבוססים על השיטה הטכנית שהיא בעיקרה תחזית הניתנת על פי ניתוח התפלגות נתוני השערים בעבר ומטיבה של תחזית כזאת לא ניתן לתת כל ערובה שתתממש בפועל.

נכונות המידע הסטטיסטי בסקירות המבוססות על פיו, לא נבדקו על ידי פרפקט טיימינג והוא אינו אחראי לו בשום אופן.

אין בסקירה ו/או באיתותים שיסופקו על ידי פרפקט טיימינג כדי להוות הצעה או המלצה לגבי רכישת ניירות הערך של החברה שהסקירה ו/או האיתותים מתייחסים אליה.

אין לראות בסקירה אישור לפרטים המתוארים והנכללים בסקירה או למהימנותם, נכונותם או לשלמותם ואין בסקירה כזו משום הבעת דעה כלשהי על החברה ו/או המדד הנסקרים או על טיבם ותנאיהם של ניירות הערך ו/או המדדים הנסקרים.

פרפקט טיימינג מחזיק או עשוי להחזיק, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, בין אם בעבור עצמו ובין אם בעבור אחרים, בניירות הערך ו/או נגזרים של החברות הנסקרות ו/או בניירות ערך ונגזרים המייצגים את המדד הנסקר.
 |  ראשי |  אודות בעלי האתר  |  שיטת הניתוח של אבי  |  תקנון אתר  |  יצירת קשר  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
פרפקט טיימינג-ניתוח טכני בשיטת עבודה יחודית ומקורית "שיטת הרצועות" של המנתח אבי סעדון- www.ptiming.co.il © כל הזכויות שמורות
אבי סעדון, רני ירום
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל